کتاب Women Leaders and Gender Stereotyping in the UK Press : A Poststructuralist Approach

[ad_1]

این کتاب نحوه مطبوعات انگلیس و رهبران زن از سه زمینه حرفه ای: سیاست ، تجارت و رسانه را مورد بررسی قرار می دهد. با وجود پیشرفت شغلی چشمگیر رهبران زن در این مشاغل ، بسیاری از روزنامه های انگلیس همچنان این زنان را به روشهای کلیشه ای و اساسی به تصویر می کشند: میزان وقوع این امر تمایل دارد با وابستگی سیاسی و مخاطبان مورد نظر روزنامه مطابقت داشته باشد. نویسنده مقاله های رسانه های خبری را از سه دیدگاه جدید تجزیه و تحلیل می کند: اول ، کلیشه های رهبر زن در کانتر ، دوم ، طیف برنامه فمینیستی ، و سوم ، رویکرد “بازتاب” جدید مبتنی بر تجزیه و تحلیل گفتمان فمینیستی پس از ساختار . این کتاب به شدت مورد توجه دانشجویان و محققان در تحلیل گفتمان و مطالعات رسانه ای و هر کسی که به زبان ، جنسیت ، رهبری و فمینیسم علاقه مند است خواهد بود.

[ad_2]

source