کتاب Young People Re-Generating Politics in Times of Crises :

[ad_1]

این کتاب بینشی از روش های مختلفی که جوانان از سراسر جهان در حال تجدید سیاست به روش های ابتکاری و چند وجهی هستند ، فراهم می کند. نویسندگان ، شامل دانشگاهیان و فعالان ، ادعا می کنند که جوانان غیرسیاسی و بی احساس هستند و طبق کلیشه “یک نسل” زندگی می کنند. این مشارکت ها مجموعه ای غنی از نمونه های نمونه ای از اشکال سنتی و جدید سیاست های جوانان در پاسخ به بی عدالتی و بحران های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی را شامل می شود. این گروه ، هم مهم و هم خوش بین ، شواهد محکمی از سراسر جهان ارائه می دهند که نشان می دهد این تحولات حوادث منفرد نیستند ، بلکه در واقع بخشی از یک تحول گسترده و سیستماتیک است که منجر به تجدید منظر سیاسی توسط جوانان می شود. این کتاب برای دانشجویان و محققان در زمینه های سیاست ، جامعه شناسی ، مطالعات سیاست ، و مطالعات جوانان و کودکی است.

[ad_2]

source