کتاب Youth Movements, Citizenship and the English Countryside : Creating Good Citizens, 1930-1960

[ad_1]

این کتاب به بررسی اهمیت و معنای حومه در جنبش های جوانان در اواسط قرن بیستم می پردازد. این مقاله روشهایی را بررسی می کند که از طریق آن پیشاهنگان ، راهنمایان دختر و Woodcraft Folk و باشگاه کشاورزان جوان از حومه به عنوان فضایی برای توسعه “شهروندی خوب” – در اوقات فراغت ، کار ، خانه و اجتماع استفاده کرده اند. جنبش های جوانان در میانه قرن “مسئله” جوانان معاصر را به عنوان موضوعی عمدتا شهرنشین و طبقه کارگر تعریف کردند. آنها روستاها را پادزهری م effectiveثر برای این مشکلات می دانستند: “یک شهروند خوب” بودن در این زمینه نیاز به یک رابطه محترمانه و سودمند متقابل با حوزه روستایی دارد. مسیرهای شهروندی خوب را می توان از طریق اشتیاق به تفریح ​​در فضای باز ، مدیریت کشور و کار در زمین پیدا کرد. با این حال ، مدل های شهروندی خوب جنبه اصلی جنسیت داشتند.

[ad_2]

source